سرگرمی

ده پیشنهاد برای روزهای سخت خانه نشینی بخاطر کرونا

پیشنهادهایی برای روزهای خانه نشینی بخاطر کرونا خانه نشینی کرونایی خیلی از ما را به تنگ آورده؛ مخصوصا آن هایی که روزمرگی هایشان غالباً با فعالیت های خارج از خانه تنظیم می شد. زندگی هایمان بر اساس یک کلیشه ی مشخص بود که به هم خوردن آن بدجوری آزارمان می …

ادامه مطلب »